Hardcoded ASCII strings

From Touhou Patch Center
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Hardcoded ASCII strings and the translation is 48% complete.
Outdated translations are marked like this.

Vì lý do bảng mã ASCII không hiện các ký tự đặc biệt, trang này sẽ không dịch sang tiếng Việt để đảm bảo trải nghiệm game không bị phá hỏng bằng những dòng chữ dị thường.

Special font

ID Text
th13_ascii_spell_score

SCORE %8d0 %4d/%4d

th13_ascii_spell_unknown

SCORE 00 ----/----

th13_ascii_spell_game

GAME MODE %4d/%4d

th14_ascii_bonus

BONUS %.1f

th14_ascii_no_bonus

NO BONUS

Default font

Icon th06.png Embodiment of Scarlet Devil

In-game

ID Text
th06_ascii_centered_stage

STAGE %d

th06_ascii_centered_stage_final

FINAL STAGE

th06_ascii_centered_stage_extra

EXTRA STAGE

th06_ascii_centered_stage_demo

DEMO PLAY

th06_ascii_centered_spell_bonus

Spell Card Bonus!

th06_ascii_fullpower

Full Power Mode!!

th06_ascii_bonus_format

BONUS %8d

th06_ascii_clear_header

Stage Clear

th06_ascii_clear_header_all

All Clear!

th06_ascii_clear_bonus_stage

Stage * 1000 = %5d

th06_ascii_clear_bonus_power

Power * 100 = %5d

th06_ascii_clear_bonus_graze

Graze * 10 = %5d

th06_ascii_clear_bonus_point

  * Point Item %3d

th06_ascii_clear_bonus_player

Player = %8d

th06_ascii_clear_bonus_bomb

Bomb = %8d

th06_ascii_clear_bonus_easy

Bomb = %8d

th06_ascii_clear_bonus_normal

Normal Rank * 1.0

th06_ascii_clear_bonus_hard

Hard Rank * 1.2

th06_ascii_clear_bonus_lunatic

Lunatic Rank * 1.5

th06_ascii_clear_bonus_extra

Ngoại truyện * 2.0

th06_ascii_clear_bonus_penalty_0.5

Player Penalty * 0.5

th06_ascii_clear_bonus_penalty_0.2

Player Penalty * 0.2

th06_ascii_clear_bonus_total

Total = %8d

th06_practice_format

Replay menu

ID Text
th06_ascii_replay_header

No. Name Date Player Rank

th06_ascii_replay

%s %8s %8s %-7s  %-7s

th06_ascii_replay_save_header

No. Name Date Player Score

th06_ascii_replay_save_empty

No.%.2d -------- --/--/-- ------- 0

th06_ascii_replay_save

No.%.2d %8s %8s %7s %10d

th06_ascii_2_digit_number_format

No.%2d

th06_ascii_replay_user

User

th06_ascii_reimu_a

ReimuA

th06_ascii_reimu_b

ReimuB

th06_ascii_marisa_a

MarisaA

th06_ascii_marisa_b

MarisaB

th06_ascii_easy

Easy

th06_ascii_normal

Normal

th06_ascii_hard

Hard

th06_ascii_lunatic

Lunatic

th06_ascii_extra

Extra

th06_ascii_replay_stage_header

Stage LastScore

th06_ascii_replay_stage_empty

%-6s ---------

th06_ascii_replay_stage

%-6s %10d

th06_ascii_replay_stage_1

Stage1

th06_ascii_replay_stage_2

Stage2

th06_ascii_replay_stage_3

Stage3

th06_ascii_replay_stage_4

Stage4

th06_ascii_replay_stage_5

Stage5

th06_ascii_replay_stage_6

Stage6

th06_ascii_replay_stage_extra

Extra

Score menu

ID Text
th06_ascii_result_clear

(C)

Icon th07.png Perfect Cherry Blossom

ID Text
th07 MAX

MAX

th07 Full Power

th07 Supernatural Border

Supernatural Border!!

th07 CherryPoint Max

CherryPoint Max!

th07 Border Bonus Format

Border Bonus %7d

th07 Stage Clear

Stage Clear

th07 All Clear

All Clear

th07 Clear Bonus Format

Clear = %8d

th07 Clear Point Items Format

Point = %8d

th07 Clear Graze Format

Point = %8d

th07 Clear Cherry Format

Cherry = %8d0

th07 Clear Bonus Life Format

Player =%9d

th07 Clear Bonus Bomb Format

Bomb = %8d

th07 Clear Easy Multiplier

Easy Rank *0.5

th07 Clear Normal Multiplier

Normal Rank *1.0

th07 Clear Hard Multiplier

Hard Rank *1.2

th07 Clear Lunatic Multiplier

Lunatic Rank *1.5

th07 Clear Extra Multiplier

Extra Rank *2.0

th07 Clear Phantasm Multiplier

Phantasm Rank*2.0

th07 Clear Player Penalty*0.5

Player Penalty*0.5

th07 Clear Player Penalty*0.2

Player Penalty*0.2

th07 Clear Player Penalty*0.1

Player Penalty*0.1

th07 Clear Player Penalty*0.05

Player Penalty*0.05

th07 Clear Total Score Format

Total = %8d0

ID Text
th07 Ascii Phantasm

th07 Practice Stage Header

th07 Replay Stage Header

th07 Replay

th07 Replay Header

th07 Replay Save Empty

th07 Replay Save

th07 Replay Save Header

th07 Max Bonus

th07 Results Header

th07 Date Format

Icon th08.png Imperishable Night

ID Text
th08 Spell Bonus Failed

th08 Last Spell Failed

th08 Clear Time Orbs Format

Time = %8d0

th08 Clear Human Format

over-80%% = %3d.%.2d%%

th08 Clear Youkai Format

over 80%% = %3d.%.2d%%

th08 Clear Last Time Format

Last Time = %2d:%.2d

th08 Clear Night Bonus

Night Bonus

ID Text
th08 Results Header

th08 Now Playing

th08 Spell Practice Total

th08 Spell Practice Card No

th08 Spell Replay

th08 Replay Spell Number

Icon th09.png Phantasmagoria of Flower View

ID Text
th09 Stage Format

th09 No Name

th09 Com vs Com

th09 Com vs Human

th09 Human vs Com

th09 Human vs Human

th09 Extra Mode

th09 Story Mode

th09 Extra

th09 Lunatic

th09 Hard

th09 Normal

th09 Easy

th09 Vs Format

th09 Replay

th09 5th

th09 4th

th09 3rd

th09 2nd

th09 1st

th09 Extra Ranking

th09 Lunatic Ranking

th09 Hard Ranking

th09 Normal Ranking

th09 Easy Ranking

Icon th095.png Shoot the Bullet

ID Text
th095_scene_photo_count

th095_scene_score

th095_scene_hiscore

th095_bestshot_overwrite

th095_results_slow_rate

th095_results_total_score

th095_results_high_score

th095_results_score

th095_results_shot

th095_results_best_shot

th095_menu_slow_rate

th095_menu_high score

th095_menu_scene_success_amount

ID Text
th095_replay_name_regist

th095_ascii_replay_save

th095_ascii_replay_save_empty

th095_select_replay_number

th095_ascii_user_replay

th095_ascii_user_replay_empty

th095_ascii_replay

th095_ascii_replay_empty

Icon th10.png Mountain of Faith

Stages

ID Text
th10_ascii_stage_1

Stage 1

th10_ascii_stage_2

Stage 2

th10_ascii_stage_3

Stage 3

th10_ascii_stage_4

Stage 4

th10_ascii_stage_5

Stage 5

th10_ascii_stage_6

Stage 6

th10_ascii_stage_clear

Qua

High scores

ID Text
th10_ascii_score_empty

%2d %s %9ld%d ----/--/-- --:-- Stage - ---%

th10_ascii_ranking

  Score Ranking!!

th13_ascii_credit

Credit %d

Icon th16.png Hidden Star in Four Seasons

ID Text
th16_ascii_score_empty

%2d %s %9ld%d ----/--/-- --:-- Season Stage - ---%%

th16_ascii_score_spring

Spring

th16_ascii_score_summer

Summer

th16_ascii_score_autumn

Autumn

th16_ascii_score_winter

Winter

th16_ascii_score_full

th16_ascii_score_sp

X

th16_ascii_score_sm

H

th16_ascii_score_at

T

th16_ascii_score_wt

D

th16_ascii_score_fu

Icon th165.png Violet Detector

ID Text
th165_ascii_replay_sun

  CN

th165_ascii_replay_mon

  T2

th165_ascii_replay_tue

  T3

th165_ascii_replay_wed

  T4

th165_ascii_replay_thu

  T5

th165_ascii_replay_fri

  T6

th165_ascii_replay_sat

  T7

th165_ascii_replay_sun2

CN-2

th165_ascii_replay_mon2

T2-2

th165_ascii_replay_tue2

T3-2

th165_ascii_replay_wed2

T4-2

th165_ascii_replay_thu2

T5-2

th165_ascii_replay_fri2

T6-2

th165_ascii_replay_sat2

T7-2

th165_ascii_replay_sun3

CN-3

th165_ascii_replay_mon3

T2-3

th165_ascii_replay_tue3

T3-3

th165_ascii_replay_wed3

T4-3

th165_ascii_replay_thu3

T5-3

th165_ascii_replay_fri3

T6-3

th165_ascii_replay_sat3

T7-3

th165_ascii_replay_diary

  NhKi


Icon th18.png Unconnected Marketeers

ID Text
th18_ascii_shop_money

th18_ascii_shop_cost

th18_ascii_ability_slot

th18_ascii_menu_quit

th18_ascii_menu_default

Mặc định

th18_ascii_menu_game_start

th18_ascii_menu_extra_start

th18_ascii_menu_practice

th18_ascii_menu_spell_practice

th18_ascii_menu_replay

th18_ascii_menu_player_data

th18_ascii_menu_music_room

th18_ascii_menu_option

th18_ascii_menu_manual

th18_ascii_menu_screen

Màn hình

th18_ascii_menu_window

Cửa sổ

th18_ascii_menu_fullscreen

Toàn màn hình

th18_ascii_menu_borderlessdbd

Không viền tối ưu

th18_ascii_menu_borderless

Không viền

th18_ascii_menu_bgm_vol

Nhạc nền

th18_ascii_menu_se_vol

Âm thanh

th18_ascii_menu_keyconfig

Hiệu chỉnh phím

th18_ascii_menu_directinput

DirectInput

th18_ascii_menu_xinput

XInput

th18_ascii_menu_keyboard

Bàn phím

th18_ascii_menu_shot

Đạn

th18_ascii_menu_bomb

Bom

th18_ascii_menu_slow

Chậm

th18_ascii_menu_item

Bài

th18_ascii_menu_change

Đổi

th18_ascii_menu_pause

Ngưng

Icon th185.png 100th Black Market

ID Text
th185_ascii_menu_achievment

th185_ascii_menu_magic

th185_ascii_wave

th185_ascii_final_wave

th185_ascii_power

th185_ascii_s_atk

th185_ascii_m_atk

th185_ascii_m_size

th185_ascii_m_time

th185_ascii_m_reload

th185_ascii_m_break

th185_ascii_m_graze

th185_ascii_money

th185_ascii_speed

th185_ascii_cooltime

th185_ascii_equip_cost

th185_ascii_equip_cost_empty

th185_ascii_shop_cost

th185_ascii_slot

th185_ascii_total_cost

Icon th19.png Unfinished Dream of All Living Ghost

ID Text
th19 VS Mode

th19 Online VS Mode

th19_network_status_init

th19_network_status_connecting

th19_network_status_joiningroom

th19_network_status_leavingroom

th19_network_status_disconnecting

th19_network_status_exitleavingroom

th19_network_status_exitdisconnecting

th19_network_status_exit

th19_network_status_connecterror

th19_network_status

th19_network_room_name

th19_network_player_name

th19_network_joining

th19_network_joined

th19_network_wait_for_rival

th19_network_latency_no_delay

th19_network_latency_low

th19_network_latency_mid

th19_network_latency_high

th19_network_matching_complete

th19_network_rival_player

th19_network_error_connect

th19_network_error_doesnt_exist

th19_network_error_create_is_first

th19_network_error_already_exist

th19_network_error_failed

th19_warning

th19_extra_attack_level

th19_boss_attack_level

th19_extra_attack

th19_boss_attack

th19_menu_keyboard_full

th19_menu_keyboard_left

th19_menu_keyboard_right

th19_menu_gamepad

th19_menu_controller_select

th19_menu_1player_1

th19_menu_1player_2

th19_menu_2player_1

th19_menu_2player_2

th19_menu_keyconfig_reset

th19_menu_button_puhs_keyconfig

th19_menu_charge

th19_menu_up

th19_menu_down

th19_menu_left

th19_menu_right