Hardcoded ASCII strings

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of a page Hardcoded ASCII strings and the translation is 98% complete.

Other languages:Bulgarian 12% • ‎German 82% • ‎English 2% • ‎4Kids English 2% • ‎British English 2% • ‎Troll translations 2% • ‎Yorkshire English 5% • ‎Esperanto 11% • ‎Spanish 15% • ‎European Spanish (Suzunaan Blog translation) 6% • ‎French 82% • ‎French troll translations 1% • ‎Hungarian 66% • ‎Indonesian 1% • ‎Italian 27% • ‎Japanese 100% • ‎Korean 81% • ‎Malay 100% • ‎Simplified Malay 15% • ‎Norwegian Bokmål 6% • ‎Polish 18% • ‎Portuguese 23% • ‎Brazilian Portuguese 100% • ‎Russian 4% • ‎Thai 2% • ‎Ukrainian 23% • ‎Venetian 15% • ‎Vietnamese 98% • ‎Tiếng Việt (THVNFB translation) 11%

Vì lý do bảng mã ASCII không hiện các ký tự đặc biệt, trang này sẽ không dịch sang tiếng Việt để đảm bảo trải nghiệm game không bị phá hỏng bằng những dòng chữ dị thường.

Special font

ID Text
th13_ascii_spell_score

SCORE %8d0  %4d/%4d

th13_ascii_spell_unknown

SCORE 00 ----/----

th13_ascii_spell_game

GAME MODE  %4d/%4d

th14_ascii_bonus

BONUS %.1f

th14_ascii_no_bonus

NO BONUS

Default font

Stage Result

ID Text
th07 Stage Clear

Stage Clear

th07 All Clear

All Clear

th07 Clear Bonus Format

Clear = %8d

th07 Clear Point Items Format

Point = %8d

th07 Clear Graze Format

Point = %8d

th07 Clear Cherry Format

Cherry = %8d0

th07 Clear Bonus Life Format

Player =%9d

th07 Clear Bonus Bomb Format

Bomb = %8d

th07 Clear Easy Multiplier

Easy Rank *0.5

th07 Clear Normal Multiplier

Normal Rank *1.0

th07 Clear Hard Multiplier

Hard Rank *1.2

th07 Clear Lunatic Multiplier

Lunatic Rank *1.5

th07 Clear Extra Multiplier

Extra Rank *2.0

th07 Clear Phantasm Multiplier

Phantasm Rank*2.0

th07 Clear Player Penalty*0.5

Player Penalty*0.5

th07 Clear Player Penalty*0.2

Player Penalty*0.2

th07 Clear Player Penalty*0.1

Player Penalty*0.1

th07 Clear Player Penalty*0.05

Player Penalty*0.05

th07 Clear Total Score Format

Total = %8d0

th08 Clear Time Orbs Format

Time = %8d0

th08 Clear Human Format

over-80%% = %3d.%.2d%%

th08 Clear Youkai Format

over 80%% = %3d.%.2d%%

th08 Clear Last Time Format

Last Time = %2d:%.2d

th08 Clear Night Bonus

Night Bonus

Icon th06.png Embodiment of Scarlet Devil

In-game

ID Text
th06_ascii_centered_stage

STAGE %d

th06_ascii_centered_stage_final

FINAL STAGE

th06_ascii_centered_stage_extra

EXTRA STAGE

th06_ascii_centered_stage_demo

DEMO PLAY

th06_ascii_centered_spell_bonus

Spell Card Bonus!

th06_ascii_fullpower

Full Power Mode!!

th06_ascii_bonus_format

BONUS %8d

th06_ascii_clear_header

Stage Clear

th06_ascii_clear_header_all

All Clear!

th06_ascii_clear_bonus_stage

Stage * 1000 = %5d

th06_ascii_clear_bonus_power

Power * 100 = %5d

th06_ascii_clear_bonus_graze

Graze * 10 = %5d

th06_ascii_clear_bonus_point

  * Point Item %3d

th06_ascii_clear_bonus_player

Player = %8d

th06_ascii_clear_bonus_bomb

Bomb = %8d

th06_ascii_clear_bonus_easy

Bomb = %8d

th06_ascii_clear_bonus_normal

Normal Rank * 1.0

th06_ascii_clear_bonus_hard

Hard Rank * 1.2

th06_ascii_clear_bonus_lunatic

Lunatic Rank * 1.5

th06_ascii_clear_bonus_extra

Ngoại truyện * 2.0

th06_ascii_clear_bonus_penalty_0.5

Player Penalty * 0.5

th06_ascii_clear_bonus_penalty_0.2

Player Penalty * 0.2

th06_ascii_clear_bonus_total

Total = %8d

Replay menu

ID Text
th06_ascii_replay_header

No. Name Date Player Rank

th06_ascii_replay

%s %8s  %8s %-7s  %-7s

th06_ascii_replay_save_header

No. Name Date Player Score

th06_ascii_replay_save_empty

No.%.2d -------- --/--/-- ------- 0

th06_ascii_replay_save

No.%.2d %8s %8s %7s %10d

th06_ascii_2_digit_number_format

No.%2d

th06_ascii_replay_user

User

th06_ascii_reimu_a

ReimuA

th06_ascii_reimu_b

ReimuB

th06_ascii_marisa_a

MarisaA

th06_ascii_marisa_b

MarisaB

th06_ascii_easy

Easy

th06_ascii_normal

Normal

th06_ascii_hard

Hard

th06_ascii_lunatic

Lunatic

th06_ascii_extra

Extra

th06_ascii_replay_stage_header

Stage LastScore

th06_ascii_replay_stage_empty

%-6s ---------

th06_ascii_replay_stage

%-6s %10d

th06_ascii_replay_stage_1

Stage1

th06_ascii_replay_stage_2

Stage2

th06_ascii_replay_stage_3

Stage3

th06_ascii_replay_stage_4

Stage4

th06_ascii_replay_stage_5

Stage5

th06_ascii_replay_stage_6

Stage6

th06_ascii_replay_stage_extra

Extra

Score menu

ID Text
th06_ascii_result_clear

(C)

Icon th07.png Perfect Cherry Blossom

ID Text
th07 MAX

Stages

ID Text
th10_ascii_stage_1

Stage 1

th10_ascii_stage_2

Stage 2

th10_ascii_stage_3

Stage 3

th10_ascii_stage_4

Stage 4

th10_ascii_stage_5

Stage 5

th10_ascii_stage_6

Stage 6

th10_ascii_stage_clear

Qua

High scores

ID Text
th10_ascii_score_empty

%2d  %s  %9ld%d ----/--/-- --:-- Stage - ---%

th10_ascii_ranking

  Score Ranking!!

th13_ascii_credit

Credit %d

Icon th16.png Hidden Star in Four Seasons

ID Text
th16_ascii_score_empty

%2d  %s  %9ld%d ----/--/-- --:-- Season Stage - ---%%

th16_ascii_score_spring

Spring

th16_ascii_score_summer

Summer

th16_ascii_score_autumn

Autumn

th16_ascii_score_winter

Winter

th16_ascii_score_sp

X

th16_ascii_score_sm

H

th16_ascii_score_at

T

th16_ascii_score_wt

D

Icon th165.png Violet Detector

ID Text
th165_ascii_replay_sun

  CN

th165_ascii_replay_mon

  T2

th165_ascii_replay_tue

  T3

th165_ascii_replay_wed

  T4

th165_ascii_replay_thu

  T5

th165_ascii_replay_fri

  T6

th165_ascii_replay_sat

  T7

th165_ascii_replay_sun2

CN-2

th165_ascii_replay_mon2

T2-2

th165_ascii_replay_tue2

T3-2

th165_ascii_replay_wed2

T4-2

th165_ascii_replay_thu2

T5-2

th165_ascii_replay_fri2

T6-2

th165_ascii_replay_sat2

T7-2

th165_ascii_replay_sun3

CN-3

th165_ascii_replay_mon3

T2-3

th165_ascii_replay_tue3

T3-3

th165_ascii_replay_wed3

T4-3

th165_ascii_replay_thu3

T5-3

th165_ascii_replay_fri3

T6-3

th165_ascii_replay_sat3

T7-3

th165_ascii_replay_diary

  NhKi