Portal:Mk

From Touhou Patch Center
Jump to navigation Jump to search

Recent changes

No changes during the given period match these criteria.

Mk Banner.png Добредојдовте во проект за превод игри Touhou на македонски.

Првата игра што ќе се направи на македонски е Touhou 7: Touhou Сенишен Сон ~ Perfect Cherry Blossom.

Упатства за "Hepburn": a, e, o, u (освен пред o): а, е, о, у

u пред o молчи. Должината на самогласките исто така не е означена.

i: пред самогласка - ј, инаку: и

k, g, s, z, t, d: к, г, с, з, т, д

sh, j, ch, ts, dz: ш, џ, ч, ц, ѕ

n, h, m, y, r, w: н, х, м, ј, р, у

b, p: б, п