Portal:Vi-lol

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search


Recent changes

14 November 2018

    07:26Th07/Spell cards/vi-lol ‎(26 changes; hist; +803) ‎    ‎[KirahakiTDN‎×26]

12 November 2018

    13:45Th07/Spell cards/vi-lol ‎(20 changes; hist; +513) ‎    ‎[KirahakiTDN‎×20]

13 September 2018

    04:27Th07/Spell cards/vi-lol ‎(5 changes; hist; +147) ‎    ‎[Another Oni‎×5]

11 September 2018

    16:11Th07/Marisa's Scenario/vi-lol ‎(49 changes; hist; +1,475) ‎    ‎[Yuriniel‎×49]
    16:08Th07/Reimu's Scenario/vi-lol ‎(58 changes; hist; +84) ‎    ‎[Yuriniel‎×58]
    16:05Th07/Spell cards/vi-lol ‎(81 changes; hist; +1,284) ‎    ‎[Yuriniel‎×81]

Luật lệ

Luật là đéo có luật nào cả, OK?

Cơ mà đây không phải nơi cho lái lụa chính trị, thằng nào vào lái ăn ban.

Còn lại thì thoải mái đê =))))

Đoạn phim ngắn