Portal:Vi-lol

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search


Recent changes

15 April 2017

    22:39Th07/Reimu's Scenario/vi-lol ‎(24 changes; hist; -105) ‎    ‎[Minoyoneda Akiwara‎×24]

9 March 2017

     08:15Th07/Reimu's Scenario/vi-lol ‎(diff; hist; -1) ‎    ‎Another OniShow user links ‎ ‎

14 February 2017

 N   14:16Th128/Images/vi-lol ‎(diff; hist; +4,222) ‎    ‎Another OniShow user links (Created page with "Th128/Image/vi-lol/#cóvấnđềgìkhông")

27 January 2017

    00:27Th07/Spell cards/vi-lol ‎(7 changes; hist; +20) ‎    ‎[Another Oni‎×7]

Luật lệ

Luật là đéo có luật nào cả, OK?

Cơ mà đây không phải nơi cho lái lụa chính trị, thằng nào vào lái ăn ban.

Còn lại thì thoải mái đê =))))

Đoạn phim ngắn