Portal:Vi-lol

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search


Recent changes

10 December 2017

    04:45Th15/Spell cards/vi-lol ‎(7 changes; hist; +148) ‎    ‎[Another Oni‎×7]

24 November 2017

    13:42Th16/Reimu's Scenario/vi-lol ‎(42 changes; hist; +2,836) ‎    ‎[Another Oni‎×42]

13 November 2017

N   06:13Th16/Reimu's Scenario/vi-lol ‎(41 changes; hist; +10,140) ‎    ‎[Another Oni‎×41]
N   05:58Th16/Spell cards/vi-lol ‎(24 changes; hist; +3,783) ‎    ‎[Another Oni‎×24]

Luật lệ

Luật là đéo có luật nào cả, OK?

Cơ mà đây không phải nơi cho lái lụa chính trị, thằng nào vào lái ăn ban.

Còn lại thì thoải mái đê =))))

Đoạn phim ngắn