Portal talk:Vi

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search

Đặt gạch dịch thuật

 • talatuan:
  • Th08/Reimu Yukari
  • Th08/Sakuya Remilia
Đã nhận -Another Oni (talk) 21:16, 8 August 2016 (UTC)
 • Mr.Giang:
  • Th08/Marisa Alice (Đã hoàn thành)
Đã nhận -Another Oni (talk) 16:08, 15 April 2017 (UTC)
  • Th08/Yukari Reimu (talatuan đặt gạch nhưng có vẻ từ 8 tháng nay vẫn chưa đc update gì thêm, xin phép ad cho mình tiếp quản) (16th April) (Đã hoàn thành)
Đã nhận, nhưng chừa lại Scarlet Team cho talatuan sau khi bạn đó thi đại học xong -Another Oni (talk) 13:01, 16 April 2017 (UTC)
  • TH11/Yukari Reimu
Không nhận, nguyên nhân: mình đã làm đến màn 3. -Another Oni (talk) 03:22, 17 April 2017 (UTC)
  • TH12/Reimu B (Đã hoàn thành)
Đã nhận -Another Oni (talk) 03:22, 17 April 2017 (UTC)
  • TH12/Reimu A
  • TH12/Reimu Ending (Đã hoàn thành)
Không nhận. Nguyên nhân: chỉnh sửa lại tất cả những bản dịch và viết đầy đủ những từ được viết tắt ra, và số viết thành chữ, trừ ngày tháng. -Another Oni (talk) 13:08, 17 April 2017 (UTC)
  • TH12/Reimu A (Xin nhận tiếp sau khi chỉnh sửa xong)
Chấp thuận -Another Oni (talk) 10:07, 19 April 2017 (UTC)
  • TH12/All Endings
Không nhận, Marisa và Sanae đã có người làm. -Another Oni (talk) 08:44, 28 April 2017 (UTC)
  • Th12/Marisa B
Đã có người đặt

Ý kiến, góp ý về bản dịch

mquan1364: theo mình thì những nhân vật thuộc lớp "thượng đẳng" như Miko, Tenshi,... nên xưng "ta" hơn là "tôi" hay "tớ".

Ý kiến, góp ý về cổng dịch

Ý kiến, góp ý về nhóm, cá nhân dịch thuật