Th09/Reimu's Scenario in Vietnamese

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of a page Th09/Reimu's Scenario and the translation is 11% complete.

Other languages:German 100% • ‎English 100% • ‎4Kids English 93% • ‎English (alternate) 7% • ‎British English 21% • ‎Google Translate English 100% • ‎Troll translations 11% • ‎Spanish 100% • ‎Finnish 7% • ‎French 100% • ‎Hindi 100% • ‎Indonesian 100% • ‎Italian 100% • ‎Japanese 100% • ‎Korean 100% • ‎Luxembourgish 100% • ‎Polish 37% • ‎Brazilian Portuguese 100% • ‎Russian 100% • ‎Swedish 100% • ‎Thai 100% • ‎Ukrainian 100% • ‎Vietnamese 100% • ‎Tiếng Việt (Troll translation) 8% • ‎Tiếng Việt (THVNFB translation) 11% • ‎Simplified Chinese 100%


Gnome-colors-gtk-edit.svg pl00.msg.jdiff


Reimu vs. Cirno (Tập 1 hoặc 2)

tdb:th09 16/vi-thvnfb

Reimu

#50@140Ít nhất là mặt của hồ đã chưa thay đổi từ cái mùa xuân bình thường.

???

#50@140Cô đã tới đây, cô đã tới đây!

Cirno enters

<Boss title>

Cirno

#50@170Đây cô tới như một côn trùng mùa hè đã bay giô cái vật!

Reimu

#50@171Bây giờ là mùa xuân, không phải là mùa hè.

tdb:th09 07/vi-thvnfb

Cirno

#50@172Cô đúng phải nói, "Là nước đá, không phải là lửa!"

 • Reimu wins

Reimu

#51@50

 • Reimu loses

Cirno

#52@50

Reimu vs. Mystia (Tập 1 hoặc 2)

tdb:th09 16/vi-thvnfb

Reimu

#70@140

???

#70@140Một con vịt đã mang một tỏi tây và~♪

Mystia Lorelei enters

<Boss title>

Mystia

#70@170Đang tới~ Ah~ Đang tới~♪

Reimu

#70@171

tdb:th09 09/vi-thvnfb

Mystia

#70@172

 • Reimu wins

Reimu

#71@50

 • Reimu loses

Mystia

#72@50

Reimu vs. Lyrica (Tập 2, 3, hoặc 4)

tdb:th09 16/vi-thvnfb

Reimu

#60@140

???

#60@140Cuối cùng, đi tới cái sự cố hoa,

Lyrica Prismriver enters

<Boss title>

Lyrica

#60@170

Reimu

#60@171

tdb:th09 08/vi-thvnfb

Lyrica

#60@172

 • Reimu wins

Reimu

#61@50

 • Reimu loses

Lyrica

#62@50

Reimu vs. Tewi (Tập 3 hoặc 4)

tdb:th09 16/vi-thvnfb

Reimu

#80@140

???

#80@140

Tewi Inaba enters

<Boss title>

Tewi

#80@170

tdb:th09 10/vi-thvnfb

Reimu

#80@171

Reimu

#80@172

Tewi

#80@173

Tewi

#80@174

 • Reimu wins

Reimu

#81@50

 • Reimu loses

Tewi

#82@50

Reimu vs. Reisen (Tập 3, 4, hoặc 5)

tdb:th09 16/vi-thvnfb

Reimu

#40@140

???

#40@140

Reisen Udongein Inaba enters

<Boss title>

Reisen

#40@170

Reimu

#40@171

tdb:th09 06/vi-thvnfb

Reisen

#40@172

 • Reimu wins

Reimu

#41@50

Reimu

#41@51

 • Reimu loses

Reisen

#42@50

Reimu vs. Youmu (Tập 5)

tdb:th09 05/vi-thvnfb

Reimu

#30@140

???

#30@140

Youmu Konpaku enters

<Boss title>

Youmu

#30@170

Reimu

#30@171

Youmu

#30@172

 • Reimu wins

Reimu

#31@50

 • Reimu loses

Youmu

#32@50

Youmu

#32@51

Reimu vs. Marisa (Tập 5)

tdb:th09 16/vi-thvnfb

Reimu

#10@140

???

#10@140

Marisa Kirisame enters

<Boss title>

Marisa

#10@170

tdb:th09 03/vi-thvnfb

Reimu

#10@171

 • Reimu wins

Reimu

#11@50

 • Reimu loses

Marisa

#12@50

Reimu vs. Sakuya (Tập 5)

tdb:th09 16/vi-thvnfb

Reimu

#20@140

???

#20@140

Sakuya Izayoi enters

<Boss title>

Sakuya

#20@170

Reimu

#20@171

tdb:th09 04/vi-thvnfb

Sakuya

#20@172

 • Reimu wins

Reimu

#21@50

 • Reimu loses

Sakuya

#22@50

Reimu vs. Marisa (Tập 6)

tdb:th09 16/vi-thvnfb

Reimu

#13@140

Reimu

#13@141

Reimu

#13@142

???

#13@142

Marisa Kirisame enters

<Boss title>

Marisa

#13@172

Marisa

#13@173

Reimu

#13@174

tdb:th09 03/vi-thvnfb

Marisa

#13@175

 • Reimu wins

Reimu

#14@50

 • Reimu loses

Marisa

#15@50

Reimu vs. Sakuya (Tập 6)

tdb:th09 16/vi-thvnfb

Reimu

#23@140

Reimu

#23@141

Reimu

#23@142

???

#23@142

Sakuya Izayoi enters

<Boss title>

Sakuya

#23@172

Reimu

#23@173

Reimu

#23@174

tdb:th09 04/vi-thvnfb

Sakuya

#23@175

 • Reimu wins

Reimu

#24@50

 • Reimu loses

Sakuya

#25@50

Reimu vs. Aya (Tập 7)

tdb:th09 17/vi-thvnfb

Reimu

#100@140Đã có một vũng nước đây?

Reimu

#100@141Được, tôi ít có đi thăm núi...

Reimu

#100@142Dù sao, thậm chí máy cái hoa sen đã nở rộ rồi. Thực sự, sữ dì đang xảy ra vãy?

tdb:none/vi-thvnfb

???

#100@142

???

#100@143

???

#100@144

tdb:th09 11/vi-thvnfb

???

#100@145

Aya Shameimaru enters

???

#100@175

Reimu

#100@176

???

#100@177

Reimu

#100@178

Reimu

#100@179

???

#100@180

Reimu

#100@181

<Boss title>

Aya

#100@182

Aya

#100@183

Aya

#100@184

Aya

#100@185

Reimu

#100@186

Aya

#100@187

Aya

#100@188

Reimu

#100@189

Reimu

#100@190

Aya

#100@191

Reimu

#100@192

 • Reimu wins

Reimu

#101@50

Aya

#101@51

Reimu

#101@52

Reimu

#101@53

Aya

#101@54

Aya

#101@55

Reimu

#101@56

Aya

#101@57

Reimu

#101@58

 • Reimu loses

Aya

#102@50


tdb:th09 14/vi-thvnfb

Reimu

#120@140

Reimu

#120@141

Reimu

#120@142

Reimu

#120@143

???

#120@143

Komachi Onozuka enters

???

#120@173

Reimu

#120@174

???

#120@175

???

#120@176

Reimu

#120@177

<Boss title>

Komachi

#120@178

Komachi

#120@179

Komachi

#120@180

Komachi

#120@181

Reimu

#120@182

Komachi

#120@183

Reimu

#120@184

Reimu

#120@185

Komachi

#120@186

Komachi

#120@187

Reimu

#120@188

Komachi

#120@189

Komachi

#120@190

Komachi

#120@191

Reimu

#120@192

Komachi

#120@193

Reimu

#120@194

Reimu

#120@195

Komachi

#120@196

Reimu

#120@197

Komachi

#120@198

Komachi

#120@199

 • Reimu wins

Reimu

#121@50

Komachi

#121@51

Komachi

#121@52

Reimu

#121@53

Komachi

#121@54

???

#121@54

Komachi

#121@55

Reimu

#121@56

 • Reimu loses

Komachi

#122@50


tdb:th09 17/vi-thvnfb

???

#130@140

???

#130@141

???

#130@142

Eiki Shiki, Yamaxanadu enters

???

#130@172

Reimu

#130@173

<Boss title>

Eiki

#130@174

Eiki

#130@175

Eiki

#130@176

Eiki

#130@177

Reimu

#130@178

Eiki

#130@179

Eiki

#130@180

Eiki

#130@181

Eiki

#130@182

Reimu

#130@183

Reimu

#130@184

Reimu

#130@185

tdb:none/vi-thvnfb

Reimu

#130@186

Eiki

#130@187

Eiki

#130@188

Eiki

#130@189

Reimu

#130@190

Reimu

#130@191

Reimu

#130@192

tdb:th09 15/vi-thvnfb

Eiki

#130@193

Eiki

#130@194

Eiki

#130@195

Eiki

#130@196

Reimu

#130@197

Eiki

#130@198

Reimu

#130@199

Eiki

#130@200

Eiki

#130@201

Reimu

#130@202

Eiki

#130@203

Eiki

#130@204

Eiki

#130@205

Reimu

#130@206

Eiki

#130@207

Eiki

#130@208

 • Reimu wins
Ending #1
 • Reimu loses

Eiki

#132@50

Eiki

#132@51

[[Category:MediaWiki:Cat story/vi-thvnfb]][[Category:MediaWiki:Cat lang/vi-thvnfb]]