Th135/Images-Newspaper1/vi

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of a page Th135/Images-Newspaper1 and the translation is 6% complete.

Other languages:German 100% • ‎English 100% • ‎Spanish 0% • ‎Indonesian 52% • ‎Japanese 100% • ‎Korean 100% • ‎Thai 0% • ‎Vietnamese 6%

Contents


Newspaper Main

data/system/manbow_render/news.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Trang 1 số 13
Nhật báo Bunbunmaru

Bưu kiện hạng 3 chưa cấp phép

©Thông tấn xã Thiên cẩu 20XX

Số báo
Biên hiệu
(Tuần)
(Thứ)

Nhà xuất bản
Thông tấn xã Thiên cẩu

Quảng cáo
(Thiên Cẩu Nhân Ngữ)

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/news_md_num.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/news_midashi2.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/news_midashi3.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/news_name.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/news_topday.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/news_vs.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/news_year_num.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/news_youbi.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

Headlines 1

data/system/manbow_render/midashi1/futo_a1.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/futo_a2.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/futo_a3.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/futo_a4.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/futo_a5.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/futo_b1.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/futo_b2.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/futo_b3.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/futo_b4.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/futo_b5.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/futo_l1.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/futo_l2.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/futo_l3.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/futo_l4.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/futo_l5.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/futo_l6.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/futo_l7.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/futo_w1.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/futo_w2.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/futo_w3.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/futo_w4.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/hijiri_a1.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/hijiri_a2.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/hijiri_a3.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/hijiri_a4.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/hijiri_a5.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/hijiri_b1.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/hijiri_b2.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/hijiri_b3.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/hijiri_b4.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/hijiri_b5.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/hijiri_l1.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/hijiri_l2.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/hijiri_l3.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/hijiri_l4.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/hijiri_l5.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/hijiri_l6.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/hijiri_l7.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/hijiri_w1.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/hijiri_w2.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/hijiri_w3.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/hijiri_w4.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/ichirin_a1.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/ichirin_a2.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/ichirin_a3.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/ichirin_a4.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/ichirin_a5.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/ichirin_b1.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/ichirin_b2.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/ichirin_b3.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/ichirin_b4.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/ichirin_b5.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/ichirin_l1.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/ichirin_l2.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/ichirin_l3.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/ichirin_l4.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/ichirin_l5.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/ichirin_l6.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/ichirin_l7.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/ichirin_w1.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/ichirin_w2.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/ichirin_w3.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/ichirin_w4.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/koishi_a1.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/koishi_a2.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/koishi_a3.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/koishi_a4.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/koishi_a5.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/koishi_b1.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/koishi_b2.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/koishi_b3.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/koishi_b4.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/koishi_b5.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/koishi_l1.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/koishi_l2.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/koishi_l3.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/koishi_l4.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/koishi_l5.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/koishi_l6.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/koishi_l7.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/koishi_w1.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/koishi_w2.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/koishi_w3.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/koishi_w4.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/kokoro_a1.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/kokoro_a2.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/kokoro_a3.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/kokoro_a4.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/kokoro_a5.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/kokoro_b1.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/kokoro_b2.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/kokoro_b3.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/kokoro_b4.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/kokoro_b5.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/kokoro_l1.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/kokoro_l2.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/kokoro_l3.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/kokoro_l4.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/kokoro_l5.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/kokoro_l6.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/kokoro_w1.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/kokoro_w2.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/kokoro_w3.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/kokoro_w4.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/kokoro_w5.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/kokoro_w6.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/mamizou_a1.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/mamizou_a2.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/mamizou_a3.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/mamizou_a4.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/mamizou_a5.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/mamizou_b1.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/mamizou_b2.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/mamizou_b3.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/mamizou_b4.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/mamizou_b5.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/mamizou_l1.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/mamizou_l2.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/mamizou_l3.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/mamizou_l4.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/mamizou_l5.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/mamizou_l6.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/mamizou_w1.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/mamizou_w2.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/mamizou_w3.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/mamizou_w4.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/marisa_a1.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/marisa_a2.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/marisa_a3.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/marisa_a4.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/marisa_a5.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/marisa_b1.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/marisa_b2.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/marisa_b3.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/marisa_b4.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/marisa_b5.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/marisa_l1.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/marisa_l2.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/marisa_l3.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/marisa_l4.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/marisa_l5.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/marisa_l6.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/marisa_l7.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/marisa_w1.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/marisa_w2.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/marisa_w3.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/marisa_w4.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/miko_a1.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/miko_a2.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/miko_a3.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/miko_a4.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/miko_a5.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/miko_b1.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/miko_b2.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/miko_b3.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/miko_b4.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/miko_b5.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/miko_l1.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/miko_l2.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/miko_l3.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/miko_l4.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/miko_l5.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/miko_l6.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/miko_l7.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/miko_w1.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/miko_w2.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/miko_w3.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/miko_w4.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/nitori_a1.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/nitori_a2.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/nitori_a3.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/nitori_a4.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/nitori_a5.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/nitori_b1.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/nitori_b2.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/nitori_b3.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/nitori_b4.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/nitori_b5.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/nitori_l1.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/nitori_l2.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/nitori_l3.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/nitori_l4.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/nitori_l5.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/nitori_l6.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/nitori_l7.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/nitori_w1.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/nitori_w2.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/nitori_w3.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/nitori_w4.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/reimu_a1.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Vu nữ bất bại tung hoành ngang dọc

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/reimu_a2.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Chiến thắng ngoạn mục của nàng vu nữ Bác Lệ Thần Xã!

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/reimu_a3.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/reimu_a4.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/reimu_a5.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Hưng phấn bất diệt! Đó có phải là sức mạnh của thần linh?!

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/reimu_b1.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Tín đồ Bác Lệ tràn ngập Nhân Thôn

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/reimu_b2.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Có phải Thần đạo là tôn giáo mạnh nhất không?

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/reimu_b3.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/reimu_b4.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Nhà truyền giáo vĩ dai85 nhất là Hakurei Reimu từ Bác Lệ Thần Xã

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/reimu_b5.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Giờ vẫn là chưa muộn! Nhanh chóng viếng đền nào!

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/reimu_l1.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/reimu_l2.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Vu nữa rơi khỏi trời cao

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/reimu_l3.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/reimu_l4.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/reimu_l5.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/reimu_l6.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/reimu_l7.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/reimu_w1.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Chiến thắng ngoạn mục của nàng vu nữ Bác Lệ Thần Xã!

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/reimu_w2.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Pháo hoa giữa ban ngày?!

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/reimu_w3.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Vu nữ bất bại tung hoành ngang dọc

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

data/system/manbow_render/midashi1/reimu_w4.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Tín đồ Bác Lệ tràn ngập Nhân Thôn

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!