User:Reishinyouji

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search

I'm Reiji Simpkins (ReiShin or Reishinyouji). I'm one of rare Turkish Touhou and Len'en Project fans. I do Turkish-English translations.


You can contact me:

  • Discord: Reiji Simpkins#9130
  • email: tsugumemetachi@gmail.com