User talk:KirahakiTDN

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search

Có bạn nào giúp mình được chuyện này không, mình lỡ tải lên một ảnh draft và bây giờ mình up bản final thì nó không thay đổi, vẫn giữ nguyên là bản draft đó.